Usluge revizije

Angažmani uvjerenja
• revizija financijski izvještaja u skladu sa domaćim pravom i međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja,
• revizija usklađenosti,
• revizije poslovanja i  segmentarne analize
• skraćene revizije ili uvid u financijske izvještaje
• revizije unosa prava i stvari u temeljni kapital
• revizije pripajanja, spajanja i podjele
Ostale revizorske usluge
• preračunavanja financijskih izvještaja po različitim računovodstvenim okvirima
• vanjska usluga interne revizije
• vanjsko vrednovanje usluga interne revizije
• procjene vrijednosti društva

Usluge savjetovanja

Poslovno savjetovanje
• savjetovanje pri poslovnim kombinacijama/transakcijama
• poslove pravno-ekonomsko-financijske analize transakcija i
dijelova poslovanja
• financijski i porezni due diligence
•  analize poslovanja
• forenzičke usluge
• usluge implementacije GDPR-a
• reorganizacije, dizajniranje organizacija i testiranje prohodnosti (učinkovitosti) organizacije i poslovanja
• operativna restrukturiranja, dimenzioniranja organizacije, preračuna efikasnosti organizacije i drugih sličnih usluga
• procjene vrijednosti društva

Financije i porezne usluge

Financijsko savjetovanje
• ekonomsko-financijske analize poslovanja
• izrada investicijskih i poslovnih planova za financiranje iz fondova EU i od banaka
• usluge izobrazbe i vidljivosti financiranja fondovima EU
• usluge evaluacije kvalitete upravljanja u apsorpcijskim
kapacitetima za fondove EU

Porezno savjetovanje
• porezno savjetovanje
• transferne cijene
• pomoć pri ulasku na tržište
• porezne analize
• podrška u postupcima pred poreznom upravom i sudovima