FACT revizija d.o.o. osnovana je 1993. godine pod nazivom Revex d.o.o., Slavonski Brod i do ožujka 2019. godine u tvrtki je  bilo aktivno više ovlaštenih revizora i sudskih vještaka sa dugogodišnjim iskustvom u području revizija, procjena, vještačenja, revizija projekata i poreznog savjetovanja. U ožujku 2019. godine tvrtka je preimenovana u FACT revizija d.o.o., promijenjeno je sjedište, vlasnička i upravljačka struktura. FACT revizija d.o.o. zadržala je ured u Slavonskom Brodu.

Tvrtki se u svibnju i prosincu 2019. godine priključio i dio djelatnika BDO Croatia d.o.o. koji je obavljao i poslove pravno-ekonomsko-financijske analize transakcija i dijelova poslovanja, analize rizika, segmentarne analize, preračunavanja financijskih izvještaja po različitim računovodstvenim okvirima, revizije poslovanja i učinkovitost, due diligence, podršku u postupku M&A, dizajniranje organizacije i radno-pravnih odnosa, te sustava upravljanja ljudskim potencijalima.

U lipnju 2019. godine, Društvu su pristupili partneri aktivni u još jednom lokalnoj revizorskoj tvrtki GLK revizija d.o.o. Karlovac u cilju daljnjeg okrupnjavanja i osnaživanja Društva. Partneri koji su pristupili Društvu su ovlašteni revizori sa dugogodišnjim iskustvom u području revizije, forenzike, sudskog vještačenja, interne revizije i poreznog savjetovanja. FACT revizija d.o.o. zadržala je ured u Karlovcu.

U lipnju 2019. godine, Društvu je pristupilo i dva ovlaštena revizora koja su prethodno bila angažirana u PWC i na poslovima računovodstva i financija sa sjedištem u Splitu.

Trenutno temeljem gore opisanog okrupnjavanja i osnaživanja Društvo FACT revizija d.o.o. ima uposleno 8 ovlaštenih revizora.

Planirano je daljnje okrupnjavanje i osnaživanje Društva na način da će se tijekom druge polovice 2020. godine Društvu priključiti djelatnici za poslovno savjetovanje, porezno savjetovanje, te korporativne financije.

FACT REVIZIJA d.o.o.

Zadarska 80, 10000 Zagreb

MBS: 050001274

OIB: 66538066056

Osnivači i osobe ovlaštene za zastupanje: Daniela Šunjić, Irena Kovačić, Ljiljana Lalić-Dubravčić.

Naš tim